Voorwaarden

De verkoop moet door ons schriftelijk bevestigd worden om geldig te zijn. De uit te voeren bestellingen zullen als nietig beschouwd worden in geval de financiële toestand van de debiteur een verandering zou ondergaan, of indien er vertragingen in de betaling zouden vastgesteld worden. Deze vertragingen geven aan de firma ook het recht de niet uitgevoerde leveringen te weigeren.

Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de N.V. Huck. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kortingen en mogelijke winstderving. Desondanks behoudt de N.V. Huck zich het recht voor om de werkelijke door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de koper. Onze prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De nieuwe prijzen en/of technische gegevens vervangen automatisch alle voorheen vermelde gegevens. De catalogus en prijslijst zijn slechts ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. De N.V. Huck heeft het recht wijzigingen door te voeren gedurende de looptijd van de catalogus of prijslijst zonder dat dit hem kan worden tegengesteld.

De verkochte goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 48 uur na levering. Wat de kwaliteit van de geleverde goederen betreft, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling of vervanging ervan, op voorwaarde dat het defect door ons wordt erkend, en de goederen ons binnen de drie jaar te rekenen vanaf de verzendingsdatum worden teruggestuurd. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet of ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Het indienen van klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien de goederen een verdere behandeling bij de klant ondergaan hebben. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de vaststelling schriftelijk medegedeeld worden per aangetekend schrijven. De betrokken goederen moeten te Koekelare voorgelegd worden aan de deskundigen van de twee partijen, die bij onenigheid een derde expert met beslissingsmacht zullen voorstellen.

De facturen zijn betaalbaar te Koekelare. In geval van niet betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een schadebeding van 15% op het factuurbedrag, dit met een minimum van 100 €, wat overeenkomt met de hinder die de N.V. Huck aldus ondergaat in verband met de gemaakte administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage van 12%. De verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist, en blijven verschuldigd zelfs indien de koper lattijdig overgaat tot regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling de boeten en intresten zoals vermeld hierboven verschuldigd. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Brugge, afdeling Brugge of het Vredegerecht van onze zetel bevoegd. Zonder bijzondere schriftelijke overeengekomen afwijking van die bepaling, heeft ze voorrang op die van de debiteur.

Een factuur die niet binnen de 8 dagen betwist is, is definitief aanvaard. De koper wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te keuren, die als enige als geldig zullen beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze kunnen ons alleen verbinden als dienaangaande een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen is.