Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoop moet door ons schriftelijk bevestigd worden om geldig te zijn. De uit te voeren bestellingen zullen als nietig beschouwd worden in geval de financiële toestand van de debiteur een verandering zou ondergaan, of indien er vertragingen in de betaling zouden vastgesteld worden. Deze vertragingen geven aan de firma ook het recht de niet uitgevoerde leveringen te weigeren.

Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de N.V. Huck. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kortingen en mogelijke winstderving. Desondanks behoudt de N.V. Huck zich het recht voor om de werkelijke door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de koper. Onze prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De nieuwe prijzen en/of technische gegevens vervangen automatisch alle voorheen vermelde gegevens. De catalogus en prijslijst zijn slechts ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. De N.V. Huck heeft het recht wijzigingen door te voeren gedurende de looptijd van de catalogus of prijslijst zonder dat dit hem kan worden tegengesteld.

De verkochte goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 48 uur na levering. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade t.g.v. transport. Bij vaststelling van de schade gelieve dit onmiddellijk aan de chauffeur te vermelden. Wat de kwaliteit van de geleverde goederen betreft, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling of vervanging ervan, op voorwaarde dat het defect door ons wordt erkend, en de goederen ons binnen de drie jaar te rekenen vanaf de verzendingsdatum worden teruggestuurd. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet of ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Het indienen van klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien de goederen een verdere behandeling bij de klant ondergaan hebben. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de vaststelling schriftelijk medegedeeld worden per aangetekend schrijven. De betrokken goederen moeten te Koekelare voorgelegd worden aan de deskundigen van de twee partijen, die bij onenigheid een derde expert met beslissingsmacht zullen voorstellen.

De facturen zijn betaalbaar te Koekelare. In geval van niet betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een schadebeding van 15% op het factuurbedrag, dit met een minimum van 100 €, wat overeenkomt met de hinder die de N.V. Huck aldus ondergaat in verband met de gemaakte administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage van 12%. De verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist, en blijven verschuldigd zelfs indien de koper laattijdig overgaat tot regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling de boeten en intresten zoals vermeld hierboven verschuldigd. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Brugge, afdeling Brugge of het Vredegerecht van onze zetel bevoegd. Zonder bijzondere schriftelijke overeengekomen afwijking van die bepaling, heeft ze voorrang op die van de debiteur.

Een factuur die niet binnen de 8 dagen betwist is, is definitief aanvaard. De koper wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te keuren, die als enige als geldig zullen beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze kunnen ons alleen verbinden als dienaangaande een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen is.

De producten die Huck verkoopt zijn steeds op maat gemaakt. Zowel bij een aankoop ter plaatse bij HUCK NV, alsook bij een aankoop op afstand (webshop HUCK.BE) hebt u als eindconsument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, enkel als kan aangetoond worden dat Huck de goederen niet volgens de orderbevestiging heeft geproduceerd. Indien de geleverde goederen wel overeenkomen met de orderbevestiging dan vervalt het herroepingsrecht, door de aard van de geproduceerde goederen (maatwerk). De termijn gaat in op de dag na de afhaling of de levering van het goed. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen. U betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij Huck NV ermee heeft ingestemd die over te nemen.

Eigendomsvoorbehoud.
Goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt zijn. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s van verlies en vernietiging.

Leveringsvoorwaarden
Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. 21% btw en vracht.
Bestellingen voor leveringen van minder dan 125 euro worden belast met een administratieve toeslag van 15 euro per rekening. Bestellingen hoger dan 750 euro worden franco België geleverd. Eerste bestellingen zijn altijd betaalbaar tegen rembours of voorafbetaling.