Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden HUCK

De NV HUCK, Atlasstraat 2, 8680 Koekelare met BTW nr 0439.009.825  wordt infra aangeduid onder de naam Huck. De koper, zij het een privé persoon, een rechtspersoon of een overheidsinstelling wordt aangeduid als Koper.

Koper wordt geacht de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Huck te kennen en goed te keuren. Deze worden vermeld of ingeroepen op alle offertes, leverbevestigingen, transportbons, facturen van Huck. Algemene Verkoopsvoorwaarden van Koper kunnen Huck alleen tegengesteld worden als deze in een aparte schriftelijke overeenkomst door beide partijen uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. 21% btw en transport. Bestellingen hoger dan 750€ worden franco in België geleverd.  Eerste bestellingen zijn altijd betaalbaar tegen rembours of voorafbetaling.

Opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, tenzij door Huck expliciet vermeld. Deelleveringen zijn toegelaten om bestellingen van grotere omvang te verzenden en de werklast in de ateliers van Huck te spreiden.

Elke verkoop moet door Huck schriftelijk bevestigd worden om geldig te zijn. De verplichting tot uitvoering van bestellingen zal onmiddellijk vervallen in geval de financiële of juridische toestand van de Koper een verandering zou ondergaan of indien er vertragingen in de betaling zouden vastgesteld worden. Deze vertragingen geven Huck het recht nog  niet uitgevoerde bestellingen tijdelijk op te schorten of definitief te schrappen. Dit omhelst maar niet exclusief overlijden of  onbekwaamheid van een fysiek persoon, ontbinding of wijziging van statuut van een Rechtspersoon, onzekere solvabiliteit, concordaat of faillissement.

Elke annulering door de Koper van een bevestigde bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Huck. In geval van annulering is de Koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kortingen en mogelijke winstderving. Desondanks behoudt Huck zich het recht voor om de werkelijke door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de Koper. De verkochte goederen worden vervoerd op kosten en risico van de Koper, ook indien Franco. Enkel schriftelijke klachten binnen de 48u na levering worden aanvaard. Huck kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van transport. Bij vaststelling van de schade wordt Koper gevraagd dit onmiddellijk aan de chauffeur te vermelden. Niet-zichtbare schade moet door Koper binnen de 8 kalenderdagen na facturatie gemeld worden aan Huck.

De aansprakelijkheid van Huck wordt beperkt tot de herstelling of vervanging van de mogelijks defecte goederen, op voorwaarde dat het defect door Huck wordt erkend en de goederen binnen de drie weken, te rekenen vanaf de verzendingsdatum worden teruggestuurd. Deze  waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet of ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening. Goederen kunnen enkel worden teruggestuurd na voorafgaande schriftelijke toestemming door Huck. Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting.  Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien de goederen een verdere behandeling bij de klant ondergaan hebben. De betrokken goederen moeten te Koekelare voorgelegd worden aan de deskundigen van de twee partijen, die bij onenigheid een derde expert met beslissingsmacht zullen voorstellen.

Voor geleverde bestellingen t.g.v. aankoop ter plaatse bij Huck, alsook bij aankoop op afstand (webshop Huck.be) heeft Koper recht op het inroepen van de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, mits Koper  aantoont dat Huck de goederen niet volgens de orderbevestiging heeft geproduceerd. Omdat Huck meest maatwerk levert wordt dit strikt toegepast. Indien de geleverde goederen wel overeenkomen met de orderbevestiging dan vervalt het herroepingsrecht. De termijn gaat in bij  afhaling of verzending van het goed. Koper kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen. Koper betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij Huck ermee heeft ingestemd die over te nemen.

Facturen worden per e-mail toegestuurd. Koper is zelf verantwoordelijk voor het niet-ontvangen van een factuur als dit het gevolg is van een spamfilter, volle mailbox of verandering van e-mailadres. Een e-mail factuur heeft als ontvangstdatum de dag van verzending. Elke verandering van e-mailadres moet door de Koper schriftelijk gemeld worden.  Facturen zijn betaalbaar te Koekelare. De betalingstermijn is deze die op de betreffende offerte, leverbon of factuur wordt vermeld. Het bedrag is netto, zonder korting of aftrek. Een factuur die niet binnen de 8 kalenderdagen betwist is, is definitief aanvaard. Facturen worden door Huck gemaild op de dag van vertrek of klaar voor afhaling van de goederen uit magazijn te Koekelare.

In geval van niet betaling op de vervaldag zal Koper per e-mail worden aangemaand zonder verwijl over te gaan tot betaling. 10 kalenderdagen na deze eerste e-mail zal Huck in een tweede e-mail informeren dat het niet-betaalde bedrag wordt verhoogd met een schadebeding ter dekking van gemaakte administratiekosten, debiteurenbewaking, derving der fondsen e.a. van 12% op het onbetaalde factuurbedrag tot 5.000 € , met een minimum van 100 €.  10 % op het onbetaalde factuurbedrag van 5.000 € tot 15.000 €, 6 % op het bedrag boven 15.000 €, echter zonder dat het schadebeding een bedrag van 7.000 € mag overschrijden. Daarenboven is een moratoire intrest verschuldigd ten bedrage   van 1 % per maand vanaf de overeengekomen betalingstermijn.

De verhogingen zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist en blijven verschuldigd zelfs indien de koper laattijdig overgaat tot volledige of gedeeltelijke regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Tevens kan Huck elke nog openstaande levering of verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden, na Koper hiervan schriftelijk geïnformeerd te hebben.  In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Brugge, afdeling Brugge of het Vredegerecht van de sociale zetel van Huck bevoegd.

Een factuur die niet binnen de 8 dagen betwist is, is definitief aanvaard. De koper wordt geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te keuren, die als enige als geldig zullen beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze kunnen Huck alleen verbinden als dienaangaande een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen is.

Nieuwe prijzen en/of technische gegevens vervangen automatisch alle voorheen vermelde gegevens.

Huck catalogi en prijslijsten zijn slechts ter inlichting en zijn niet bindend.  Huck behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren gedurende de looptijd van de catalogi of prijslijsten zonder dat dit Huck kan worden tegengesteld.

Afdruk van Huck folders, in welke vorm ook, tekst of foto’s, volledig of deels, zijn enkel na schriftelijke goedkeuring geoorloofd. Tevens is die toelating beperkt tot 2 jaar na de schriftelijke bevestiging. Elke verlenging met opnieuw 2 jaar moet door de gebruiker aangevraagd worden en door Huck telkens opnieuw bevestigd.Goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan en zelfs indien de goederen bewerkt zijn. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s van verlies en vernietiging.